Членство

Глава 2. ЧЛЕНСТВО

Стаття 4. Членство у федерації.
1. Членство у Федерації може бути індивідуальним та колективним.
2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, а також громадяни інших країн, особи без громадянства, які беруть участь у роботі одного з осередків Федерації та визнають цей Статут.
3. Колективними членами Федерації можуть бути громадські організації, спілки громадських організацій, трудові колективи підприємств, установ та організацій, які поділяють мету та сприяють виконанню статутних завдань Федерації.
4. Прийом у члени Федерації здійснюється загальними зборами місцевих осередків Федерації з наступним затвердженням рішення про його прийом у постійні члени Президією Федерації. До моменту затвердження рішення членство вважається тимчасовим. Рішення питання прийняття в члени та затвердження приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах відповідного місцевого осередку Федерації та на засіданні Президії Федерації:
· індивідуальних членів - за особистою письмовою або усною заявою;
· колективних членів - на підставі рішення органів управління трудового колективу підприємства, установи, організації та за письмовою заявою.
5. 3аява про прийом у члени Федерації подається на ім'я Президента Федерації.
6. Колективних членів у стосунках із Федерацією та в органах Федерації представляють їх уповноважені особи.
7. Окpeмi члени Федерації, які особливо відзначилися активною роботою (участю) у справах Федерації, можуть бути прийняті Президією Федерації у почесні члени Федерації чи обрані Почесним Президентом. Почесний Президент або Почесні члени можуть бути присутніми на засіданнях Конференції без права голосу.
8. Місцевий осередок Федерації та Виконавчий комітет Федерації ведуть книги реєстрації членів Федерації.

Стаття 5. Права та обов'язки членів федерації
1. Члени Федерації мають право в установленому порядку:
· обирати та бути обраними до керівних органів Федерації, брати участь у їх діяльності;
· брати участь у вcix заходах, що здійснюються Федерацією;
· вносити пропозиції до вcix органів Федерації з питань, що пов'язані з діяльністю Федерації;
· приймат'язані з діяльністю Федерації;
· приймати участь в змаганнях та заходах що проводяться або підтримуються Федерацією;
· брати участь чи направляти своїх представників при'язані з діяльністю Федерації;
· приймати участь в змаганнях та заходах що проводяться або підтримуються Федерацією;
· брати участь чи направляти своїх представників приймати участь в міжнародних навчальних програмах для суддів і тренерів, що проводяться IWUF, і отримувати відповідні рівні кваліфікації;
· рекомендувати суддів від свого регіону для роботи на змаганнях та заходах що · приймати участь в змаганнях та заходах що проводяться або підтримуються Федерацією;
· брати участь чи направляти своїх представників приймати участь в міжнародних навчальних програмах для суддів і тренерів, що проводяться IWUF, і отримувати відповідні рівні кваліфікації;
· рекомендувати суддів від свого регіону для роботи на змаганнях та заходах що проводяться Федерацією;
· брати участь у організації змагань по ушу, приймаючи правила Федерації;
· мають пріоритетне право на отримання навчальних матеріалів та інформації від Федерації;
· організовувати регіональні навчальні курси у відповідності з правилами та навчальними матеріалами Федерації;
· отримувати інформацію про діяльність Федерації;
· вільно виходити з членів Федерації шляхом подання письмової заяви.
2. Індивідуальні та колективні члени Федерації мають право користуватись послугами та пільгами, які може надавати Федерація, звертатися до Федерації для отримання матеріальної, фінансової та іншої допомоги для здійснення власних проектів, отримувати на пільгових умовах послуги, які здійснюються госпрозрахунковими організаціями та підприємствами Федерації, мати iнші права, надані членам громадських організацій законодавством та рішеннями органів управління Федерації.
3. Порядок надання допомоги, використання добровільних пожертвувань визначаються Президією Федерації згідно з чинним законодавством України.
4. Члени Федерації зобов'язані:
· поважати Олімпійську Хартію Міжнародного Олімпійського Комітету і сприяти підтриманню високого духу Олімпізму;
· підтримувати IWUF в досягненні цілей IWUF;
· виконувати вимоги Конституції і Правил IWUF та Федерації, виконувати резолюції Міжнародного Олімпійського Комітету і Всесвітньої Антидопінгової Організації;
· колективні члени зобов’язані забезпечувати непротиріччя власних Статутів, Положень та Правил відповідним документам Федерації;
· постійно намагатися об’єднувати інші організації ушу;
· виконувати вимоги Статуту та інших документів Федерації, рішення органів управління Федерації;
· організаційно підтримувати діяльність Федерації згідно з рішеннями, що приймаються керівними органами Федерації, брати активну участь у діяльності Федерації;
· сприяти підвищенню престижу Федерації, утримуватися від дій, що можуть
завдавати шкоди інтересам Федерації;
· зберігати від розголошення конфіденційну інформацію з питань діяльності Федерації, яка стала їм відома з будь-яких обставин;
· бережно ставитись до майна Федерації.
5. Члени Федерації можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування діяльності Федерації шляхом внесення благодійних внесків, матеріальної, фінансової, інформаційної та іншої допомоги.

Стаття 6. Виключення зі складу членів та призупинення членства
1. Якщо член Федерації відмовляється виконувати вимоги Статуту Федерації чи ставить під загрозу честь і інтереси Федерації, Виконавчий Комітет чи місцевий осередок Федерації може запропонувати виключити такого члена. Рішення про виключення з членів Федерації приймається загальними зборами місцевого осередку Федерації або Президією Федерації більш ніж двома третіми голосів присутніх членів загальних зборів такого місцевого осередку Федерації або відповідно Президії Федерації. Рішення про виключення з членів Федерації прийняте загальними зборами місцевого осередку набуває чинності лише після наступного затвердження його більшістю членів Президії Федерації. За виключеними членами Федерації зберігається право не раніше, ніж через рік після виключення, знову подати заяву про прийняття до членів Федерації у визначеному цим статутом порядку.
2. Наступні обставини можуть бути розглянуті як добровільна відмова від членства у Федерації:
2.1. якщо член федерації припинив своє існування(фізична особа – з дати смерті, юридична особа – з дати ліквідації),
2.2 якщо член виходить зі складу Федерації, при цьому він повинен подати заяву на Президента Федерації в письмовій формі, чи
2.3 у випадку несплати членом членських внесків протягом двох років підряд.